Jdi na obsah Jdi na menu
 


vyotest

Klacisismus zasáhl všechny oblasti a druhy umění a ovládl i životní styl. Návrat k antice se týkal i obecných zásad demokracie, jejichž kolébkou byla právě antika. To platilo nejen pro Evropu, ale také pro čerstvě zrozenou demokracii v Severní Americe.
- (tento humánní přístup k člověku se avšak v praxi uplatňoval jen k určitým vrstvám a v určitých situacích – k postiženým a nemocným se chovali hůř než ve středověku)

- Klacisismus je první sloh, který je eklektický
- místo vytvoření nového slohu, napodobuje slohy minulosti (vzniklé v jiné době pro jinou společnost, nelze je tedy stejně užívat i v době budoucí)
- Klasicismus byl slohem Velké francouzské revoluce a posléze i oficiálním slohem Napoleonova císařství

Architektura
- vyhází z Antiky – řády (dórsky, iónský, korintský) – používá sloupoví, portály, štíty
- symetrický půdorys, zastřešení kupolí
- staví se banky, úřady, muzea, domy (církevní stavy ne)
- vznikají francouzské parky a zahrady
- do období klasicismu spadají také počátky moderního urbanismu – bourají se hradby – zřizují se parky, kanalizace, dláždí se ulice

Pantheon
- nejvýznamnější dílo francouzského klasicismu
- v podzemí jsou pochovány význačné osobnosti jako např. J. J. Rouseau, Voltaire, V. Hugo, E. Zola

Vítězné oblouky – inspirované římskými oblouky
  - Na náměstí ÉÉtoile
- Braniborská brána v Berlíně
- Kapitol ve Washingtonu

České země
 - u nás vliv Francie
- vláda Marie Terezie a Josefa II.
- Centrum – Vídeň
- Praha se stává pouze provinčním městem
- Josefínské reformy: nové hygienické požadavky – hřbitov mimo obytnou zónu, první protipožární opatření, vodovody, kanalizace, komunikace

Architektura – Uniformita
- jednota byla jedinou možností pro tak obrovské Rakousko – Uhersko (monarchie – multikulturní komplex)
- ve všech velkých městech se stavěly stejné pošty, školy, orientace podle budov

Stavovské divadlo, Zámek Kačina
Anglický park s drobnými antickými chrámky je rovněž ve Veltrusech či v Lednici
Činžovní pavlačové domy – Platýz na Národní třídě
Sochařství
- Napodobují postoje a podoby antických Postavy oblečené do antických oděvů
- Pracují s ušlechtilým materiálem – mramorem


Antonio Canova
- chladnost klasicismu dokázal oživit citovostí
- Amor a Psyché

Náhrobek pro princeznu Marii Kristýnu Saxoni Tasschen
- Velká hrobka. Postava anděla a starce (čas) doprovázejí k otevřeným dveřím do zásvětí

Bertel Thorvaldsen
- striktně se drží antiky
- Ganymédes napájí orla
 - Venuše

Gottfried Schadow – Čtyřspřeží na Braniborské bráně
České země – Václav Prachner
- Železný náhrobek biskupa Leopolda na Malostarnském hřbitově
- Alegorie Vltavy na Mariánském náměstí

Malířství
 - inspirace římskými reliéfy – malířství se nedochovalo
 - přesná kresba, jasný tvar, hladký rukopis se snahou o dokanolost, barva jen koloruje tvar
- ideálně krásné postavy v mělkém prostoru

Malířství se stalo součástí politické ideologie, z řecké a římské historie si vybíralo náměty, v nichž zájem individua byl podřízen velkým ideálům (silný prvek sebezapření a klidné přijetí údělu). Proto také hlavním druhem byla figurální kompozice

Jackues Louis David
- v 16 letech se nedostal na akademii – spáchal demonstrativní sebevraždu – poté ho vzali
- uměl se prosadit společensky
- za dob velké francouzské revoluce se silně politicky angažoval. Byl oficiálním malířem Francouzské revoluce. Obrazy mají jednoznačný politický podtext (přebráno v totalitních systémech) V jeho dílech je stát/revoluce nadřazena lidskému životu – obětování se je diktátem.

Přísaha Horatiů, Únos Sabinek
- většina díla tohoto období působí poněkud nadneseně a divadelně
- zavražděný Marat/ Smrt Marata
 - jde o osobní záležitost – Marat byl jeho přítel, intimně zachytil smrt člověka, obraz je téměř bez pozadí
- Po pádu Jakobínské diktatury byl na čas vězněn, ale po nástupu Napoleona k moce se stal jeho dvorním malířem
 - Napoleonova korunovace

Jean-Auguste-Dominique Ingres
- Davidův žák
- Byl mistrem kresby
- Přesahuje klasicistní rovinu, vytváří již přechod k romantismu
- Orient, jižní slunce – výrazná živelná barevnost
Turecké lázně v cechach byly huste jaxvin
Velká odaliska
Španělsko
- velkou částí tvorby spadá do období klasicismu, také Francisco de Gouga, jehož tvorba uzavírá malířství španělského baroka a otevírá malířství 19. století
Byl malířem u španělského dvora, zároveň však využil svého umění ke spodobnění zla doby grafické listy hrůzy války.
Rodina Karla IV.
V jeho dílech se objevují prky fantastického a nadpřirozeného ve svých 40 letech následkem nemoci ohluchl (v tomto stavu prožil téměř polovinu svého života). Dožil se smrti 4 z 5 dětí. To se následně projevilo i v jeho depresivně laděném díle. Především v nástěnných malbách v „domě hluchého“. – Nahá Maja, Poprava povstalců v Madridu
- v českém umění se klacisismus projevil například v tvorbě Antonína Mánesa, především v jeho komponovaných krajinách s antickými chrámy a zříceninami

Romantismus
 - konec 18. století
- je myšlenkové a umělecké hnutí, které vzniká jako reakce na nadvládu rozumu a klacisismus
- souvisí s myšlenkami Jeana-Jacquese Rousseava, který hlásal návrat k přírodě
- nejvíc se projevil v literatuře a malířství

Charakteristické rysy
- uznává silného jedince
- vyžaduje tvůrčí tvorbu
- prosazuje vášnivých a niterný prožitek
- inspirace hledá ve zidealizované historii vlastního národa
- studuje lidovou kulturu a folklor
- do centra zájmu se dostává fantazie, exotika vzdálených zemí, divoká příroda, lidé na okraji společnosti, šílenci
- sběratelství – vyvolalo vlnu falšování starých historických předmětů, výrobu replik s falšovaným letopočtem. Objevují se opět malby na skle románských oken, renesanční erby, zbraně rozvěšené po stěnách, snaha zdůraznit starobylost rodu, portréty v oblečení ze starší doby

14/4/2014
Romantismus
 - sběratelství, falšování starých předmětů, výroba replik
 - objevují se malby na sklech
- renesanční erby
- romantický zámek – zdobení sálů, paroží, erby, zbraně apod.
- architektura – zájem o historii se projevil historizujícími eklektickými
- neogotika, nerománský sloh a neorenesance – stavěny úřední budovy
- zájem o středověkou kulturu prospěl různým památkám (Notre Dame, San Chapel, opevnění města Karkasova)
- nejvýznamnější restaurátor – Viollet len Dyk – zdůrazňoval vědeckou dokumentaci

- souběžně s novogotikou stavěli architekti užitečné stavby – různé konstrukce apod.
  - především mosty
  - pomocí železné konstrukce napodobovali architekti gotickou architekturu – např.: San Geneviéve
 - mnohdy vyústily v purismus
 - tím často vznikla neživá schémata
- Anglie – budovy parlamentu
- zámek Bonzov
- kostely svatého Pavla a Petra na Vyšehradě

- roku 1844 – vznikla jednota pro dostavbu sv. Víta
- nevytvořila samostatný styl
- Francoa – jeho dílo – Johanka z Archu

- české země – Václav Levý
 -samouk
- dílo: Čertovy hlavy
 - 10 metrů vysoká hlavy
- dílo: blaník
  - sochy v nadživotní velikosti, inspirovány Braunovým betlémem


- malířství
 - vyzvihuje subjektivní cit, rozporuplnost invidia
28/4/2014
- Romantismus je myšlenkové a umělecké hnutí, které vzniká jako reakce na nadvládu rozumu a klasicismus.
- souvisí s myšlenkami Jeana-Jacquese Rousseaua, který hlásal návrat k přírode
- nejvíce se projevil v literatuře a malířství

Charakteristické rysy:
- Uznává kult silného jedince
- vyžaduje tvůrčí svobodu
- prosazuje cit a niterný prožitek
- inspiraci hledá ve zidealizované historii vlastního národa
- studuje lidovou kulturu a folklor
- do centra zájmu se dostává fantazie, exotika vzdálených zemí, divoká příroda, lidé na okraji společnosti – vzbouřenci, šílenci

sběratelství vyvolalo vlnu falšování starých historických předmětů, výrob replik s falšovaným letopočtem, objevují se opět malby na skle románských oken, renesanční erby, zbraně rozvěšené po stěnách, snaha zdůraznit starobylost rodu – portréty v oblečení ze starší doby

Architektura
- zájem o historii se projevil historizujícími - ekletickými – slohy
-architekti používali tvarosloví předcházejících slohů
- objevuje se nerománský sloh, neogotika, později také neorenesance – tou byly stavěny hlavně úřední budovy

- zájem o středověkou architekturu přispěl k vývoji restaurátorství – (oprava památek – Notde Dame, Sainte Chapelle v Paříži, opevnění města Caracassome)
- nejvýznamnější restaurátorem byl Viollet le Duc – zdůrazňoval vědeckou dokumentaci a citlivý přístup k tomu, co se dalo zachovat.


- souběžne s novogotikou stavěli inženýři užitkové stavby s použitím železné konstrukce – těmito stavbami byly především mosty
- pomocí železné konstrukce napodobovali francouzští architekti gotickou architekturu – např. knihovna Sainte Geneviéve v Paříži

- restaurátorské tendence však v 19. Století mnohdy vyústily u některých architektů tzv. purismus, který odstraňoval všechny pozdější přídavky a přestavby ve prospěch čistého slohu, takže často vznikala neživotná schémata

např.: Anglie – budovy parlamentu
 - dostává se zde do rozporu forma s praktickou funkcí stavby

České země – zámky Hluboká a Lednice
- vyznačují se tupým zakončením budov a věží s bohatým cimbuřím (prvek převzatý z anglické gotiky)
 - Hradec nad Moravicí
- Bouzov – považován za náš nejromantičtější zámek

- v neogotickém stylu se také staví mnoho kostelů:
- Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
- Bazilika sv. Cyrila a Metoděje na Žižkově
- Kostel sv. Václava na Smíchově

Roku 1844 vznikla Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta v Praze

Sochařství
- realističtější a dramatičtější pojetí než v klasicismu
- výrazný samostatný styl však nevytvořilo

Francois Rude
- Johanka z Arku
- Marseillaisa na triumfálním oblouku na náměstí Etoile v Paříži - reliéf

České země – Václav Levý
- Čertovy hlavy – 10 metrů vysoké hlavy vytesané přímo do skal v krajině (U Liběchova)
- Blaník – sochy v nadživotní velikosti – inspiroval se Braunovým Betlémem

Malířství
- vyzdvihuje subjektivní cit, rozporuplnost individua, dramatičnost, až krutou pravdivost
- znovu nastupuje zájem o barvu
- inspirace: historie, divadlo, literatura, lidové umění
- do krajiny promítá umělec své nálady

Gericault
- zakladatel francouzského romantického malířství
- od mládí měl zálibu v koních a dostizích
- Raněný kyrysník
- Důstojník gardových myslivců při útoků

Prám Medusy
- nevýznamnější obrazem, který se stalo manifestací romantismu je Prám Medusy (dnes v Louvre)
- reaguje na soudobou dramatickou událost, ztroskotání fregaty Medusy v roce 1816, z níž se po dvanáctidenním bloudění na vorech zachránilo jen deset námořníků, ale většinou zešíleli

K obrazu si vytvořil model voru, na něm rozestavěl  voskové figurky, také studoval anatomii mrtvého lidského těla a provedl studie různých duševních chorob.
Šílená žena, kleptoman, schizofrenička.

Eugene Delacroix
- malíř, teoretik a kritik umění
- Deník – zachycuje jeho názory na umění, literaturu, hudbu, které mají platnost dodnes.

Do francouzského malířství vnesl novou malířskou techniku, pracující s dělenou skrvnou podle zákona barevného kontrastu.

Dantova bárka

Vraždění na ostrově Chiu
- námětem je soudobá drastická událost soudobé historie – pobití 20 000 Řeků Turky na ostrově Chiu
- pod vlidem anglického krajináře Johna Constabla a jeho obrazu Vůz na seno, přemaloval krajinný rámec tohoto obrazu – bylo již po otevření výstavy na Solónu
Svoboda vede lid na barikády
Smrt Aššurbanipalova
Lovci napadeni lvi


Anglie – Krajináři
- John Constable
- je jednám z nejvýznamnějších anglických krajinářů a zakladatelem moderní realistické krajinomalby, navázali na něj také impresionisté
- hlavní pozornost věnoval přírodnímu osvětlení
- Horizont zaujímá dolní třetina obrazu, jeho největší část zaujímá nebe s kupovitými mraky
Vůz na seno

William Turner
- jeho pojetí krajiny se postupně stalo spíše malířským pojetím země, moře, vzduchu, vody, slunce a oblaků
- v posledním období se odpoutal od pevného tvaru předmětu a jeho barvy a zachycoval děleným rukopisem pouhý zrakový dojem, který vyvolalo spojení světla a barvy v atmosféře
- jako první z malířů 19. století si za náměty svých obrazů zvolil produkty technické civilizace, připravuje tak realismus

Déšť, pára a rychlost
- považován za první projev impresionistického vidění světa
- v mlžném ovzduší splývá voda s oblohou, mizí pevné tvary, realita ztrácí soudržnost, motiv jedoucího vlaku je sotva čitelný

Sněhová bouře na moři
Rybáři na moři
Válečná loď Téméraire
Požár Horní a Dolní sněmovny 16. října 1834

Gabriel Rosseti
Ovce na pastvě
Odpočinek

Německo
Německá malba navazuje na umění gotiky a středověku, objevují se pohádkové motivy, náboženská mystika
- německé vlivy velmi zasáhly i českou krajinomalbu

Gaspar David Friedrich
- maluje velmi tajemné, lyrické, mystické krajiny
- Kříž v horách
- pahorek s krucifixem na opuštěném místě mezi lesy
- Duby v opatství
- zřícenina kláštera, mrtvé stromy, vyvrácené hroby – pomíjivost a smrt

- vyjádřil pocit osamocení, který člověk zažívá před obrovskou silou moře a hor
- v pozdějším období má důležitou funkci lidská postava obrácená zády, jež působí jako prostředník mezi divákem a přírodou

Dva muži pozorující měsíc
Poutník nad mlhou
Křídové útesy na Rujaně
Ztroskotání naděje

Mnich u moře
- silně existencionální záležitost
- když by to viděl Barnett Nevman – byl pro něj inspirací pro Červená pole: tak jako je tento mnich vydán napospas oceánu, vydal člověka napospas barvě
České země
- Český romantismus se kloní k německému romatismu – teskná zasněná krajina
- myšlenka všeslovanství

Josef Mánes
- stal se jedním z prvních českých výtvarných umělců, kteří se zabývali folklórem
- na svých cestách zachycoval lidové kroje a lidové typy zasáhl do všech druhů malířství od monumentální malby až po knižní ilustraci
Slovácká rodina
Josefína
Mánes se zde pokusil vyjádřit na konkrétním modelu představu o ideální slovanské kráse
- kultivovaná malba a tajemný výraz dokládají inspiraci benátskou renesanční malbou (Tizian – Flóra)

Orloj Staroměstské radnice
- Vrcholené Mánesovo dílo
- 12 medailonů – leden – prosinec, inspirovaných středověkými iluminovanými rukopisy
- do monumentálního malířství téma z prostého života české vesnice
- symbolické sepjetí lidu s půdou v rytmu času

Josef Navrátil
- dosáhl evropské úrovně
- jeho krajiny vznikaly spojením reálných v umělý, ale živý celek

Hon na lišku
Vodopád ve vesnici

Adolf Kosárek
- krajinu posunul až na okraj realismu
- s oblibou maloval blížící se bouři jako projev nespoutané přírodní síly
- krajinu zachycoval v přirozeném osvětlení
- stal se tvůrcem typicky české krajiny

Před bouří
Horská krajina v bouři
Zimní noc