Jdi na obsah Jdi na menu
 


obyvatelstvo

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2014 vzrostl o 25,9 tisíce na 10 538,3 tisíce k 31. 12. 2014. Do kladných čísel se po roce vrátila bilance přirozené měny i saldo zahraničního stěhování. Meziročně se zvýšil počet živě narozených, sňatků a přistěhovalých, naopak se snížil počet zemřelých, rozvodů, potratů a vystěhovalých.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky během roku 2014 zvýšil o 25,9 tisíce na 10 538,3 tisíce. Šlo o nejvyšší přírůstek po roce 2010. Převažovali jak živě narození nad zemřelými (o 4,2 tisíce), tak přistěhovalí nad vystěhovalými (o 21,7 tisíce). Pokračoval však proces stárnutí obyvatelstva, když vzrostl průměrný věk obyvatel (o 0,2 na 41,7 let) i podíl seniorů ve věku 65 a více let (na 17,8 %).

Počet živě narozených dětí se podle předběžných údajů meziročně zvýšil o 3,1 tisíce na 109,9 tisíce. Jde o nejvyšší počet za poslední čtyři roky. To se projevilo i v úrovni plodnosti, která byla podle předběžných výsledků 1,53 dítěte na jednu ženu, zatímco v roce 2013 byla 1,46. Průměrný věk žen při narození dítěte přitom zůstal na úrovni 29,9 let. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 29-31 let. Nadále pokračoval růst podílu dětí narozených mimo manželství, a to ve všech pořadích. V úhrnu mezi roky 2013 a 2014 vzrostl ze 45,0 na 46,7 %.

V průběhu roku 2014 zemřelo podle předběžných údajů 105,7 tisíce osob, nejméně za posledních šest let. Jde o odraz nízkého počtu zemřelých v prvních měsících roku, které se obešly bez větších epidemií respiračních chorob. Do jednoho roku věku zemřelo 263 dětí, kojenecká úmrtnost tak byla historicky nejnižší na úrovni 2,4 na tisíc živě narozených. Nízký počet zemřelých vedl ke zvýšení naděje dožití při narození, podle předběžných výsledků meziročně o cca 0,5 roku (ze 75,2 let pro muže a 81,1 let pro ženy v roce 2013).

Počet sňatků uzavřených v roce 2014 byl o 2,1 tisíce vyšší než v roce 2013, který zůstal rokem s historicky nejnižším počtem uzavřených manželství. Celkem v roce 2014 vstoupilo do manželství 45,6 tisíce mužů a žen. Nejsilnější byl na počet sňatků měsíc srpen (8,8 tisíce), neboť v něm bylo pět sobot, které volí snoubenci pro sňatek zdaleka nejčastěji. Druhý na sňatky nejbohatší měsíc byl červen (8,5 tisíce). Celkem 67,5 % novomanželských párů tvořily dvě dosud svobodné osoby. Při prvním sňatku bylo ženichům nejčastěji 29 let a nevěstám 27 let.

Podle předběžných údajů skončilo v roce 2014 rozvodem 26,8 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce 2013. Nejčastěji nastal rozvod po šesti letech manželství a týkal se nejvíce mužů a žen ve věku 39-40 let. Rozvodů manželství s nezletilými dětmi bylo 57 % z celkového počtu, žilo v nich 23,1 tisíce dětí. Úroveň rozvodovosti se podle předběžných údajů meziročně mírně snížila ze 47,8 na 46,7 %. Průměrná délka trvání manželství při rozvodu vzrostla o 0,1 na 13,1 roku.

Počet potratů byl v roce 2014 o 0,7 tisíce nižší než v roce 2013. Celkem bylo evidováno 37,0 tisíce potratů, z toho 13,9 tisíce bylo samovolných, 21,9 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT) a u 1,2 tisíce případů šlo o ukončení mimoděložního těhotenství. Meziroční pokles v počtu událostí zaznamenaly UPT (o 0,8 tisíce), samovolných potratů bylo mírně více (o 149). Zastoupení UPT na celkovém počtu potratů tak bylo vůbec nejnižší (59,2 %) od roku 1958, kdy byly povoleno jejich provádění na žádost ženy.

Zahraničním stěhováním narostl počet obyvatel České republiky v roce 2014 o 21,7 tisíce osob. Počet přistěhovalých byl 41,6 tisíce, nejvyšší po roce 2008, a počet vystěhovalých 20,0 tisíce, o 10,9 tisíce nižší než v roce 2013. V obou směrech migrace převládali občané Ukrajiny. Mezi imigranty byli dále nejčastěji Slováci a Rusové, mezi vystěhovalými občané ČR a Vietnamu. Saldo zahraničního stěhování bylo nejvyšší s občany Slovenska (5,6 tisíce), Ukrajiny (4,0 tisíce) a Ruska (3,1 tisíce). Saldo stěhování občanů ČR bylo v roce 2014 záporné (-0,8 tisíce).

 

Slide 2

Trvalé osídlení od paleolitu (starší doba kamenná) Keltská oppida, centra germánských kmenů a od 6. století Slované Osídlení bylo prostorově nesouvislé – nízké nadmořské výšky, podél řek s příznivými podmínkami pro lov zemědělství a dobytkářství, podél dopravních cest Lesy kryly všechny hory a vrchoviny Od 12. století probíhala kolonizace domácím obyvatelstvem Od 13. století kolonizace pohraničí kolonisty také původem z Německa na pozvání českých panovníků Již ve středověku tak vzniklo vícejazyčné osídlení Čech, Moravy a Slezska Obyvatelstvo se podle mateřského jazyka dělilo na mluvící česky nebo německy

Slide 3

Postup morové epidemie v Evropě ve 14. století

Slide 4

Přes vysokou porodnost byl p. přírůstek do poloviny 18. století velmi nízký – nakažlivé nemoci (mor, cholera, tyfus), periodické neúrody, války decimovaly obyvatelstvo Probíhala 1. fáze demografické revoluce V 19. století – lepší zajištění obživy, zlepšení hygienické situace, porodnost stagnuje – zdvojnásobení počtu obyvatel 2. fáze DR Populační vývoj ve 20. století byl značně nerovnoměrný Čechy, Morava a Slezsko vstoupily do 3. fáze DR – klesá porodnost a pomalu i úmrtnost Vývoj značně ovlivnily politické události

Slide 5

Za 1. SV se snížila sňatečnost i porodnost, roku 1918 zemi zasáhla epidemie španělské chřipky, před válkou rovněž docházelo ke značné emigraci Němci tvořili 30% obyvatelstva, většina z nich žila v pohraničních okresech, dále tu pak byla etnika Poláků a Židů (kolem 2 %) Naděje na dožití stoupla z 49,2 let (rok 1921) na 58,5 let (1937) 1920 necelých 10 miliónů obyvatel Zvyšovala se sňatečnost i natalita, ve 30. letech v důsledku celosvětové hospodářské krize hrozila depopulace (snížení porodnosti, vylidnění)

 

Slide 6

Po Mnichovském diktátu 30. 9. 1938 došlo přišla republika o 37 % svého území, na kterém žilo asi 36 % obyvatel Přesuny obyvatelstva do vnitrozemí, emigrace Židů a antifašistů Největším zásahem do demografického složení obyvatelstva byl odsun 3 milionů Němců, čímž se obyvatelstvo českých zemí snížilo na 8,7 milionu 1948 navíc odešla vlna 60 tisíc politických emigrantů Z hlediska výše úhrnné plodnosti je ČR dnes již na úrovni průměru západoevropských zemí Absolutní stárnutí obyvatelstva ČR je objektivní demografický proces; zčásti je nutným následkem prodlužování lidského života, z části nutnou daní za omezení plodnosti v předchozích letech

Slide 7

RokCelkem Změna (%) 1857 7 016 531 --- 1869 7 617 230 +8,6 1880 8 222 013 +5,4 1900 8 665 421 +8,2 1910 9 372 214 +7,5 1921 10 078 637 -0,7 1930 10 009 578 +6,6 1950 10 674 386 -16,7 1961 8 896 133 +7,6 1970 9 571 531 +2,5 1980 9 807 697 +4,9 1991 10 291 927 +0,01 2001 10 230 060 -0,7 2011 10 526 214 +2,9

Slide 8

Míra porodnosti v Česku patří mezi nejnižší na světě, v roce 2012 to bylo 1,27 dětí na jednu ženu Celkový počet obyvatelstva dle odhadů ČSÚ v letech 1995 – 2002 mírně klesal, nyní se celkový přírůstek pohybuje okolo nuly díky sílící imigraci ze zahraničí, přičemž přirozený přírůstek je od roku 1994 záporný Průměrná délka života se postupně pomalu prodlužuje a přesahuje 72 let u mužů a 79 let u žen (odhad 2004) Ve městech žije 71 % populace

Slide 9

Slide 10

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 se k české národnosti hlásilo 90,4% obyvatel, čímž Česká republika byla jedním z nejvíce národnostně homogenních (stejnorodých) států v Evropě Ostatní národnosti byly v ČR zastoupeny jen následovně: moravská (3,7 %), slovenská (1,89 %), slezská (0,10 %), polská (0,51 %), německá (0,38 %),ukrajinská (0,22 %), vietnamská (0,17 %), romská (0,11 %) a ostatní (2,47 %). Ovšem zejména v případě romské národnosti neodpovídaly výsledky sčítání etnickému původu, ačkoliv byli Romové státem, obcemi i školenými asistenty povzbuzováni k uvedení své národnosti do sčítacího formuláře Odhadovaný počet občanů romského etnika v České republice je asi 250 tisíc obyvatel

Slide 11

V posledním sčítání lidu v roce 2011 se 63,7 % obyvatel Česka přihlásilo k české národnosti (86 % z těch, kteří se k nějaké národnosti přihlásili), která zcela převažuje ve všech okresech Česka, 4,9 % národnost moravská a 0,1 % národnost slezská, v obou případech rovněž hovořící převážně česky Podle názoru ČSU jde o důsledek rozdělení české národnosti, před sčítáním v roce 1991 ještě jednotné, v důsledku medializace moravské národnostní problematiky a tedy do jisté míry uměle; politická strana Moravané tento stav naopak hodnotí jako projev spontánního národního obrození Celkem 26 % obyvatel Česka využilo při sčítání lidu v roce 2011 možnost nevyplňovat ve sčítacích formulářích dobrovolnou kolonku národnosti a ponechalo ji prázdnou Celkem 26 % obyvatel Česka využilo při sčítání lidu v roce 2011 možnost nevyplňovat ve sčítacích formulářích dobrovolnou kolonku národnosti a ponechalo ji prázdnou

Slide 12

Relativní zastoupení moravské národnosti podle obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2011 na území Moravy a Slezska (historická moravsko-slezská zemská hranice není na mapě vyznačena)

Slide 13

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 trvale žilo v České republice 9 569 568 státních občanů České republiky (94,9% obyvatelstva ČR) a 541 664 cizinců (5,1%) Největší skupinu tvořilo 117 810 státních občanů Ukrajiny (26,2% cizinců), 84 380 občanů Slovenska (18,8 % cizinců), 53 110 občanů Vietnamu (11,8% cizinců) a 36 055 občanů Ruska (8,0% cizinců) Jsou zde také velké územní rozdíly, nejvíce cizinců absolutně i relativně žije v Praze, kde 205 207 cizinců tvoří 16,1% obyvatelstva Cestovní pas občana České republiky

Slide 14

V České republice existuje několik etnografických skupin úzce spjatých s krajem, kde žijí, které se v minulosti lišily některými kulturními rysy a dialektem V Čechách to jsou například Chodové, Plzeňáci, na Moravě Horáci, Hanáci, Moravš tí Chorvati, Moravští Slováci, Valaši, Laši a další a ve Slezsku např. Goralé Tyto rozdíly se začaly, zejména po druhé světové válce, stírat, některé krajové zvláštnosti se však dosud udržují Valach od Vsetína a Brumova, 1787

Slide 15

Goralé

Slide 16

Česko má v Evropě nadprůměrnou hustotu zalidnění - 131 obyvatel/km², což jej řadí na 12. místo v Evropě Pás nejnižší hustoty zalidnění lemuje jihozápadní a jižní hranici státu a tvoří jej okresy od Tachova po Jindřichův Hradec Úplně nejnižší hustotu mají Prachaticko (37 obyvatel/km²) Českokrumlovsko (37,5 obyvatel na km²) Naopak nejvyšší hustotu zalidnění mají kromě čtyř městských okresů (Praha, okres Brno-město, okres Ostrava-město, okres Plzeň-město) také průmyslové oblasti jako okres Most, okres Teplice, okres Ústí nad Labem, okres Jablonec nad Nisou, okres Kladno, okres Karviná, které mají přes 200 obyvatel/km²

Slide 17

Česká republika má jednu z nejméně náboženských populací na světě Česká republika má jednu z nejméně náboženských populací na světě V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných, že věří v Boha V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných, že věří v Boha K různým církvím a náboženských společnostem se přihlásilo necelých 1,5 miliónů obyvatel (13,9 %) K různým církvím a náboženských společnostem se přihlásilo necelých 1,5 miliónů obyvatel (13,9 %) Jako věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti se označilo 707 tisíc osob (6,7 %) Jako věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti se označilo 707 tisíc osob (6,7 %) Celkově se tak k nějaké víře či vyznání přihlásilo 2,1 miliónů, tedy 20,6 % obyvatel Česka Celkově se tak k nějaké víře či vyznání přihlásilo 2,1 miliónů, tedy 20,6 % obyvatel Česka Celkem 4,7 miliónu obyvatel (45,2 %) tuto dobrovolnou kolonku ve sčítacích formulářích nevyplnilo Celkem 4,7 miliónu obyvatel (45,2 %) tuto dobrovolnou kolonku ve sčítacích formulářích nevyplnilo

Slide 18

Nejpočetnější náboženství v Česku je křesťanství Největší náboženskou skupinou je římskokatolická, která má 1,1 miliónu věřících (10,26 %), což je pokles oproti roku 2001, kdy se k ní hlásilo celkem 2,7 miliónu věřících (26,8 %) Následují velké protestantské církve Českobratrská církev evangelická, 52 tisíc členů (0,49 %), a Církev československá husitská, 39 tisíc členů (0,37 %) Počet vyznavačů judaismu je asi 1 500 obyvatel, k islámu se hlásí téměř 3 500 lidí. K různým odvětvím buddhismu se hlásí přes 6 100 osob Geograficky je vyšší koncentrace věřících na jižní a východní Moravě, naopak severní a severozápadní Čechy vykazují vyšší podíl osob bez vyznání

Slide 19

Podíl věřících obyvatel Sčítání lidu 1991 Sčítání lidu 2011