Jdi na obsah Jdi na menu
 


maturitapocka

Liberecký kraj 
rozlohou i počtem obyvatel patří k nejmenším krajům
- území je členité a rozmanité
- plochy tvary křídové České tabule na jihu přecházejí až do subalpinských vrcholových poloh na severu - Lužické hory, Jizerské hory Krkonoše
- chráněná území - Krkonošský národní park, CHKO Jizerské hory, Český ráj, Kokořínsko, České středohoří, Lužické hory
- severovýchod se řadí mezi srážkově nejbohatší kraje u nás (až 1600 mm)
- nerostné bohatství: dekorační a stavební kámen (liberecká žula), štěrkopisky, sklářské a slévárenské písky (daly základ sklářské výrobě)
- uran - těžba na Českolipsku (významná před rokem 1990)
- zemědělství - nejnižší podíl zemědělské a orné půdy
- vysoký podíl lesní půdy (funkce lesů narušena znečištěním)

- ekonomický rozmach způsobil v 19. století mimořádný nárůst obyvatelstva
- jádro - aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou
   - dodnes je zde mladší věková struktura

- hospodářství
  - v 19. století tvořeno bavlnářstvím a vlnařstvím
  - postupně se přidalo sklářství, výroba a obchod s bižuterií na Jablonecku a Novoborsku
  - textilní průmysl ztratil dominantní postavení po roce 1990
  - průmysl sklářský a výroba bižuteri je zasažena útlumem později
 - v posledních letech nastupuje podnikání v automobilovém průmyslu (Česká Lípa, Chrastava, Stráž n. N., Liberec)
 - automobilový průmysl: výroba součástek, náhradních dílů a doplňků (plasty, potahy)

Zemědělství
  - v kraji zanedbatelné

- není zde vysokorychlostní železniční trať a nesměřuje sem dálnice
- hraniční přejezdy: Harrachov a Hrádek nad Nisou

- cestovní ruch tvoří významnou část ekonomiky
   - vysoký počet ubytovacích zařízení (penziony)
   - v Krkonoších tvoří značnou část zahraniční návštěvníci
- střediska zimních sportů: Harrachov, Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších, Ještěd, Bedřichov a Špičák v Jizerských horách
- v létě jsou často navštěvovány pískovcové oblasti - Český ráj, Sloupsko, Máchovo jezero
   - v 60. letech se zdě silně rozvinulo chalupaření

územní rozdíly
 - způsobily přírodní i socioekonomické poměry nebo kvalita dopravní sítě
 - vedle liberecko-jablonecké aglomerace se jako jádrové území prosazuje Česká Lípa s Novým Borem
- rozvojová osa míří z Liberce na Prahu
  - vazba na sousední kraje (Ústí nad Labem, Hradec Králové) je poměrně slabá
- v Libereckém kraji je řada méně vyvinutých mikroregionů (např. Frýdlantsko)
- území je téměř shodné s územím Euroregionu Neisse/Nissa/Nysa
- specifikem přeshraničních aktivit je třístranná spolupráce s cílem omezit nevýhody okrajové polohy a pomocí zprostředkování vzájemných kontaktů

instituce
- vysokoškolské vzdělání: Technická univerzita
- problém s rozvojem ekologické zítěže
 - obnova zničených lesů Jizerských hor a západních Krkonoš
- Na Českolipsku probíhá náročná rekultivace území po těžbě uranu
- bývalé vojenské výcvikové středisko - Ralsko

Hlavní město Praha
- hlavní a největší město ČR
- soustřeďuje mnoho obyvatel, průmyslu, administrativních a mnoho dalších funkcí
- rozlohou je nejmenší
- poloha: středoevropská oblast
- položená na dávném přechodu přes řeku Vltavu
- místo bylo střediskem dálkového obchodu a výroby
- výrazné rysy města: výšková členitost
  - osa tvořena údolím Vltavy (která je zahloubená do Pražské plošiny)
  - menší přítoky také hluboce zaříznuté
  - relativní výšky přesahují ve městě 200m (malebnost Prahy, ale problémy s dopravou)

- hospodářství
  - průmyslový i dopravní podíl
  - vysoká koncentrace obslužné sféry
    - státní správy, obchodní služby, peněžní služby, zdravotnické, školské, kulturní, vědecké, náboženské...
    - neslouží jen Pražanům, ale i okolí
 - význam i z hlediska cestoního ruchu
   - 80% turistů jedoucí do ČR ji navštíví
   - patří mezi evropská velkoměsta

4 urbanistické zóny
- jádro tvořené historickým centrem 
  - nejstarší části Prahy (Hradčany, Malá Strana, Staré a Nové Město, Vyšehrad)
  - většina území tvoří památkovou rezervaci
  - hodně architektonických a uměleckých památek
  - UNESCO
 - potlačena funkce výrobní, ustupuje obytná, převládá funkce administrativní a obslužná

Vnitřní město obklopuje jádro a zahrnuje bývalá předměstí (Smíchov, Karlín, Žižkov, Vinohrady, Libeň...)
  - souvislá zastavěná plocha - obytné a průmyslové plochy
  - výrobní funkce v posledních obdobích ustupuje
  - vnitřní město je 10x větší než jádro
  - žije zde 1/2 obyvatel a má vysokou hustotu zalidnění
  - většina obyvatel bydlí v domech nájemních

Vnější město
  - dvojnásobně přesahuje rozlohu zón předešlých
  - žije zde 1/2 milionu obyvatel
  - zahrnuje menší čtvrti rodinných domků z 1/2, ale hlavně rozsáhlá panelová sídliště (Jižní Město, Prosek, Bohnice, Jihozápadní Město...)
   - některé mají obytnou funkci, v jiných jsou průmyslové areály
   - rostou zde služby jako hypermarkety...
   - větší zastoupení volných ploch, zeleně a rekreačních zařízení

Okrajová zóna
 - zahrnuje zemědělskou a lesní půdu
 - rekreační oblasti a až na výjimky jen menší místní části
 - nejřidší zalidnění, zabírá 40% Prahy

silný vliv metropole na území aglomerace
 - Praha je centrem
 - Aglomerované území přesahuje asi 4% rozlohy Česka
   - je zde soustředěno 17% obyvatel

problémy
 - hlavně doprava
  - díky pestrému reliéfu města
  - částečné řešení = metro
  - zátěží pro dopravu je i dojíždění za prací
- životní prostředí je také zasaženo
  - růst koncentrace oxidů síry a pevných imisí (prach) a poté oxidy dusíky
  - ke špatnému prostředí přispívá i poloha města v kotlině
- je zde také docela vysoký růst kriminality

Kvalita života
- kladně ovlivněna nejvyššími průměrnými příjmy obyvatel a nejvyšším standardem vybavenosti města službami v rámci Česka
- životní výhody ale snižují nejvyšší životní náklady celého státu

Středočeský kraj
  - kraj je rozlohou největší ze všech
  - počtem obyvatel až na 4. místě
 - kolem Prahy
- bez krajského města
- prochází zde důležité dopravní tahy
- kraj tvořen různorodým regionem
- vazba mezi Prahou a Stř. krajem jsou velmi úzké a všestranné

Přírodní podmínky
- různorodé
- Sever a východ - níže položené, úrodné, teplejší (Polabská nížina)
- jih a západ - vyšší polohy (Středočeská pahorkatina, Brdská, Křivoklátská vrchovina...)
   - chladnější podnebí a méně úrodné půdy
- sever - většina půdy přeměněna na ornou půdu
- jih - vyšší lesnatost
- smíšené lesy - hlavně na Křivoklátsku
- ochranu přírody zajišťuje pět CHKO
  - nejvýznamnější je Křivoklátsko (biosférická rezervace)
  - turisticky nejzajímavější - Český kraj

Osídlení Středočeského kraje 
 - patří k nejstarším u nás
 - většina území spadá do české kmenové oblasti (části státu, které jsou nejdéle souvisle osídleny)
 - severní část je hustěji osídlená (větší počet městských sídel)
  - velikost je vzhledem k Praze průměrná
- Kladno má 15 největších sídel státu
 - jižní část má řidší venkovské osídlení a nižší počet měst
- kraj má venkovský charakter
- je zde suburbanizace
  - obyvatelé metropole opouštějí hlavní město a stěhují se do nově budovaných sídlišť rodinných domků v malých obcích za administrativní hranicí Prahy

hospodářství
- sever a východ mají vyšší průmyslovou i zemědělskou produkci než jižní a západní část
- v průmyslu ztratila význam tradiční těžba (drahé kovy u Jílové a Příbrami, uhlí v okolí Kladna, uranové rudy u Příbrami) i hutní průmysl v Kladně
- je zde stále specializace na strojírenskou a chemickou výrobu - metropole (Vodochody, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Kladno...) i v Polabí (Kutná Hora)
- Mladá Boleslav a Kolín - střediska dopravního strojírenství
- chemický průmysl (Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Kolín)
- potravinářský průmysl - přední odvětví - vychází ze zemědělské produkce

Zemědělství
- v Polabí - dobré přírodní podmínky, nejvýznamnější produkční oblast státu
  - pěstování obilovin, cukrové řepy, řepky, krmných a dalších plodin
  - značné plochy jsou věnovány zelenině
- v pahorkatých a chladnějších částech se pěstují brambory a krmiva
- více jak 1/2 pracujících zaměstnává terciární sektor (stále se ale dojíždí i do Prahy za prací)

Cestovní ruch
- téměř celé území tvoří rekreační zázemí Prahy s velkým výskytem druhého bydlení (chataření, chalupaření)
  - hlavně podél Vltavy, Sázavy a Berounky (také Kokořínsko, Sedlčansko...)
- k rozvoji cestovního ruchu přispívají i kulturněhistorické památky
  - př. Kutná Hora (UNESCO), Karlštejn a Křivoklát, Konopiště atd...
- specifický region v rámci kraje představuje bezprostřední zázemí metropole vymezené přibližně územím okresů Praha-východ a západ, napojené na Prahu po všech stránkách (dojížďka do práce a za službami...)
- periferní oblasti:
  - Rakovnicko, jižní část Benešovska a jihovýchod Příbramska
- samostatný region: Mladoboleslavka
  - má silnější výrazné zázemí

regionální rozvoj
  - cíl: dosažení vyváženého růstu celého kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje
- nezbytné je dobudování infrastruktury
 - př. dobudování a stavba dálnice D3
 - rekonstrukce železničních koridorů a rozvoj příměstské kolejové dopravy včetně rychlodráhy Praha - Kladno

problémy
- revitalizace starých průmyslových závodů (Poldi Kladno)
- výstavba nových průmyslových zón (Kolín-Ovčáry)
- potřeba uskutečnit projekty revitalizace venkova a využití bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá (Milovice)